Singapore:                                                  Russia - Moscow:

 ဆရာေတာ္ဦးလကၡဏာ(စစ္ကိုင္းေတာင္ရိုးက်စြာေခ်ာင္ဆရာေတာ္)

8.314

 ေန႔ရက္ - ၀၈-၀၃-၂၀၁၄ (စေနေန႔)

အခ်ိန္    - စကၤာပူအခ်ိန္( ညေန ၇း၀၀-၈း၀၀)အထိ ၊

            (  ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၅း၃၀ -၆း၃၀)

ထုတ္လႊင့္မည့္ CH - CHANNEL A

LiveDhamma

canada

CHANNEL - A singapore flag       CHANNEL - E usa-flag-small        SKYNET - myanmar       

CHANNEL - B singapore flag     CHANNEL - F usa-flag-small            

CHANNEL - C singapore flag     CHANNEL - G ru

CHANNEL - D Japan-flag-small     CHANNEL - H taiwan

CHANNEL A မွထုတ္လႊင့္ပါမည္။